Ēriks Fosness Hansens “Psalmi ceļojuma beigās”

Ēriks Fosness Hansens. Psalmi ceļojuma beigās. No norvēģu valodas tulk. K. Brie­de un R. Kal­piņa. R., Preses nams, 1998

Daudzkārši oskarotais Džeimsa Kamerona Titāniks inficējis arī literatūru. Martā USA Today 50 bestselleru sarakstā līdzās Džona Grišama juridiskajiem trilleriem, vam­pīru hronistes Annas Raisas beidza­majam lasāmgabalam Pandora un 1993. gada Nobela prēmijas laureā­tes Tonijas Morisones jaunākajam romānam Paradīze bija 10 (!) grā­matu, kurās stāstīts vai nu par kuģa Titāniks nogrimšanu, vai arī par fil­mas Titāniks augšupceļu. Un — dī­vaina sakritība — gada sākumā Pre­ses nams publicēja norvēģu rakst­nieka Ērika Fosnesa Hansena ro­mānu Psalmi ceļojuma beigās. Sakritī­ba patiesi dī­vaina, jo tulko­juma manu­skripts, kā tas ievērības cie­nīgām grāma­tām piedien, jau gadu ga­diem bija klīdis un kavējies dažādās izdevniecībās, kamēr Preses nams netīši, bet precīzi ietrāpīja īsi pirms Titānika visas pasaules epidēmijas eksplozijas. Īstenībā Titānika vīruss jau gana piedzīvojis visdažādākās pārvērtības un variācijas, jo pirmā Ti­tānika bojāejai veltītā grāmata, rakstu krājums The Sin-king of the Titanic and Great Sea Disasters, publicēta jau 1912. gadā, drīz pēc katastrofas. Šai nepreten­ciozajai grāmatiņai sekoja neskaitāmi apraksti, romāni, kinofilmas, tostarp arī pie literatūras augstajām sfērām piederīgi darbi. Piemēram, 1996. gadā An­glijā uz Booker prēmiju pretendēja Berilas Beinbridžas romāns Every Man for Himself, kurā stāstīts par Ti­tānika bojā eju; 1991. gadā Francijā par bestselleru kļuva Gonkūru prēmi­jas laureāta Didjē Dekvēna romāns Istabene no Titānika. Vārdsakot, Titānika traģēdija ir tapusi par vienu no XX gadsimta mītiem, un nu to ar vienlīdz lielu iekāri izmanto gan nopietni mākslinieki, gan amatnieki. Iespējams, visvairāk Titāniks pelnījis, lai to iemūžinātu uz dolāra naudaszīmes.

Taču Psalmiem ceļojuma beigās nav ne mazākā sakara nedz ar dolāru, nedz ar pašreizējo epidēmiju — ro­māns Norvēģijā publicēts jau 1990. gadā. Un, taisnību sakot, tieša sakara ar Titāniku arī tam nav, kaut gan romā­na darbība daļēji notiek uz Titānika klāja, arī visas centrālās personas noiet dibenā līdz ar kuģi. Psalmos Titāniks jau ir mīts, precīzāk, viena no pasaules gala versijām, ar ko, kā jau tas gadu tūkstoša gala literatūrā pieņemts, aizmest lasītāja apziņā viegli identificējamu noslēguma mez­glu romānam. Ne velti šai it kā iespai­dīgajai ainai atvēlētas tikai nedaudzas lappuses no 485 lpp. biezā romāna. Titāniks nogrima nejaušības dēļ; tikpat nejauši uz šā kuģa satikās sep­tiņi kuģa orķestra mūziķi. Un šo mū­ziķu stāsti, pareizāk sakot, stāsti par viņu dažbrīd traģiskajiem, dažbrīd groteski sašķobītajiem likteņiem tad arī veido teksta lielāko daļu.

Līdz ar to piecu dienu kuģojums ietver vai visu XIX gadsimta otro pusi. Stāsti ir attālināti gan sižetiski — katru no tiem var uztvert arī kā eksistenciālu līdzību (jo sevišķi tas sakāms par Pet­ronio stāstu) —, gan ģeogrāfiski. Dar­bība norisinās Anglijā, Vācijā, Austro­ungārijā, Itālijā, vienubrīd pavīd arī Krievijas aprises. Kuģa orķestra mu­zikanti nepieder pie mākslas augsta­jām sfērām, lielākoties viņi ir pasaules klaidoņi, tāpēc šos stāstus var uztvert kā versijas par nesasniedzamās lai­mīgās dzīves tēmu. Katrā ziņā — kāds liktenīgs lūzums ir katrā biogrāfijā. Taču, kopumā ņemot, šķiet, tā nav nejaušība, ka autors tik pēkšņi licis sastapties cilvēkiem no visas Eiropas. Psalmus ceļojuma beigās var uz­tvert arī kā atvadīšanos no vecā XIX gadsimta ar visām tā sērgām un kai­tēm — jau ir Pirmā pasaules kara priekšvakars, un drīz visa pārmēru sastingusī Eiropa līdzīgas nejaušības dēļ sekos Titānikam.

Grāmatu Apskats, 06.1998

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s